[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายเกรียงไกร จันทร์เพ็ญศรี
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลี้
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 
 
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลี้
 
 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลี้ ได้ดำเนินการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ตามมติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตเพื่อให้ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สุงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลี้ สามารถเข้าถึงบริการสาธรณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
  ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการนำเสนอของบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑) และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมถึงผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลลี้ ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
 
  ด้วยเทบาลตำบลลี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลลี้ เชื่อมกับเทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจารจรกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวงเงิน ๙๘๙,๐๐๐ -บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพืนที่ได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
 
  แจ้งกำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
 
 
 
 
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ  
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า  
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา  
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน  
ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ซอยอุดมการค้า(ช่วงที่ 1)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 ซอยอุดมการณ์ค้า (ช่วงที่ 2) ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ  
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ
 
 
 
Design By: www.modngan.com