[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายธนทรัพย์ มะนุภา
( ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้ )
 
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
  - โครงสร้างเทศบาลตำบลลี้
  - อำนาจหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
  - ตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - พรบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม
  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - แผนพัฒนา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
  - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  แบบฟอร์มแจ้งเรื่องร้องเรียน
  ท่านสามารถแจ้งเรื่องราวร้องเรียนถึง เทศบาลตำบลลี้ ได้โดยกรอกข้อความในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านจะถูกส่งถึงเจ้าหน้าที่ของเทศบาลโดยตรง และข้อมูลดังกล่าวจะไม่เปิดเผยต่อสาธารณะ

 
   
เรื่อง *   :  
ชื่อ-นามสกุล*   :  
ที่อยู่ *    :  
โทรศัพท์ *    :  
อีเมล์ *    :  

ข้อความ *   :  

รหัสความปลอดภัย *    :  
กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน

 

 

 
 
 
 
Design By: www.modngan.com