[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายธนทรัพย์ มะนุภา
( ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้ )
 
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
  - โครงสร้างเทศบาลตำบลลี้
  - อำนาจหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
  - ตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - พรบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม
  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - แผนพัฒนา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
  - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  1.ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
 
 
 
 
  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางข้าราชการ พ.ศ.2540
 
 
 
 
  คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 
 
  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลลี้
 
 
 
 
  ประกาศ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลี้
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 
 
 
 
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 
 
 
 
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 
 
 
 
  เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้องอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลี้อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ยืนแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลี้
 
 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลี้ ได้ดำเนินการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ตามมติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตเพื่อให้ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สุงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลี้ สามารถเข้าถึงบริการสาธรณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการร้องทุกข์
 
 
 
 
  1. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application google forme
 
 
  ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวง มหาดไทย ผ่าน Application google forme เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อศูนย์ดำรงธรรมในโอกาสที่จัดตั้งมา ครบ 4 ปี โดยสามมารถเข้ามาแสดงความคิดเห็นผ่านit[[แอพพลิเคชั่น (Line) ที่ปรากฎอยู่ในหน้าเว็บของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย http://www.damrongdhama.moi.go.th
 
  1.ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.)
 
 
  ด้วยจังหวัดลำพูนแจ้งว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งได้ขอ ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) ซึ่งได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 มีผลบังคับเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 ซึ่งมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องมี การดำเนินการให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด และต้องเร่งความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ทางอำเภอพิจารณาแล้ว เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในพื้นที่ให้การสนับสนุนการนำสื่อ ประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องหอกระจายข่าว และเสียงตามสายให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยให้ประสาน งานกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัด หรือสามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้ทางเว็บไซน์ https://www.ect.go.th เมนูการให้ข้อมูล หมวดย่อยสื่อประชาสัมพันธ์ หรือข้อมูลเผยแพร่เกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่ยูทูป ของสำนักงานประชาสัมพันธ์ ช่อง Pr EctThailand รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
 
  2.การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562
 
 
 
 
  3. ประชาสัมพันธ์ กรณี แอบ อ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบประกอบธุรกิจ
 
 
  ด้วยสำนักงานคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดลำพูน ได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภค ว่า มีผู้ไม่ประสงค์ดีทำหนังสือแอบบอ้างว่าเป็นหนังสือที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และลงนามโดยเจ้า หน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมคุ้มครองผู้บริโภคส่งไปยังผู้ประกอบธุรกิจ หลายแห่ง ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจงดการ จำหน่าย หรือจัดวางสินค้าเพื่อการค้าการกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหายได้
 
  การปิดประกาศรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งเพื่อรับฟังความคิดเห็นของพรรคการเมืองและประชาชนในจังหวัด
 
 
  ด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้ออกระเบียบคณะกรรมการเลือกตั้งว่าด้วยการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 135 ตอนที่ 72 ก ลงวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันประกาศราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปและได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง จำนวนสมชิกสภาผู้แทนราชฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมีและจำนวนเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด โดยในส่วนของเขตจังหวัดลำพูนมีเขตเลือกตั้งและสภาผู้แทนราษฎร 2 เขตเลือกตั้ง และมีจพนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2 คน
 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
  ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการนำเสนอของบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑) และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมถึงผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลลี้ ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
 
  ด้วยเทบาลตำบลลี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลลี้ เชื่อมกับเทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจารจรกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวงเงิน ๙๘๙,๐๐๐ -บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพืนที่ได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
 
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง กรณี มีการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
 
 
  ด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลี้ได้รับแจ้งจากราษฎรผ่านทางโทรศัพท์ ว่ามีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เลี้ยงโค-กระบือ โดยต้องสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ทางโครงการจะเงินกลุ่มละ 1 ล้านบาท ให้นำมาแบ่งกันและไม่ต้องใช้ เงินคืนดังกล่าว บัจจุบันมีราษฎรในอำเภอลี้สมัครเข้าสมาชิกจำนวน 250 คน เอกสารมรายื่นสมัครเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีคนขายขนม(โลตี) หน้าธนาคารกสิกร สาฃาลี้ เป็นผู้ชักชวน ซึ่งการ สมัครดังกล่าวไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
 
  พฤติการณ์การหลอกลวงประชาชนให้ชื้อซิมโทรศัพท์
 
 
  ด้วยเทศบาลตำบลลี้ ได้รับแจ้งจากอำเภอลี้ว่า ได้รับแจ้งจากสรรพกรพื้นที่ลำพูน กรณีกรณีได้รับข้อมูลจากธนาคารแห่ง ประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ ผ่านศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดลำพูน ว่าได้ชักชวนชาวบ้านเพื่อเข้าร่วมโครงการต่างๆโดยหลอก ลวงว่าจะมีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศแล้วเก็บค่าสมัคร หรือขอเอกสารต่างๆจากชาวบ้านซึ่งอาจจะนำไปใช้ในทางที่ผิด กฎหมาย โดยมีวิธีหลอกลวงประชาชนให้ชื้อซิมโทรศัพท์ โดยอ้างว่าจะนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลเพื่อรักษาคนจน และกองทุน ปลดหนี้ให้ประชาชน
 
  พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฏรปลูกอินฑผาลัม
 
 
  ด้วยเทศบาลตำบลลี้ ได้รับแจ้งจากอำเภอลี้ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มี พฤติการณีหลอกลวงราษฏรในภูมิภาค ลักษระชักชวนให้ปลูกอินฑผาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินฑผาลัมให้ราษฏรปลูก และโน้มน้าวราษฏรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาสูง
 
  รับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติขายทอดตลาด
 
 
 
 
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 
 
 
 
  แจ้งประชาสัมธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้ข้าราชการในสังกัด
 
 
 
 
  แจ้งกำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี ๒๕61
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2561
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าวเดือน มกราคม 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าว เดือน กุมพาพันธ์ 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าวเดือน มีนาคม 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าว เดือน เมษายน 2561
 
 
 
 
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ  
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า  
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา  
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน  
ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ซอยอุดมการค้า(ช่วงที่ 1)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 ซอยอุดมการณ์ค้า (ช่วงที่ 2) ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
 
 
 
Design By: www.modngan.com