[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
1 2 3 4 5
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายธนทรัพย์ มะนุภา
( ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้ )
 
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางข้าราชการ พ.ศ.2540
 
 
 
 
  คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
 
 
 
 
  จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เทศบาลตำบลลี้
 
 
 
 
  ประกาศ การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีตำบลลี้
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องการกำหนดจำนวนสมัยการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ และวันเริ่มประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกประจำปี ๒๕๖๑
 
 
 
 
  ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องการแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ
 
 
 
 
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.๕) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 
 
 
 
  เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑
 
 
 
 
  เรื่อง ให้ผู้ประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้องอยู่ในเขตเทศบาลตำบลลี้อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561 ยืนแบบพิมพ์เพื่อแสดงรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒)ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
 
 
 
 
  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลลี้
 
 
  ตามที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลลี้ ได้ดำเนินการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ พื้นที่ ตามมติของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมใน ด้านการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค การฟื้นฟูสมถภาพ และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุก ที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำรงชีวิตเพื่อให้ กลุ่มแม่และเด็ก กลุ่มผู้สุงอายุ กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลลี้ สามารถเข้าถึงบริการสาธรณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
 
  แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและเร่งรัดการร้องทุกข์
 
 
 
 
  ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 
  ด้วย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านข้อมูลในการนำเสนอของบประมาณจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามประกาศระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ โดยจะดำเนินการจัดให้มีการลงทะเบียนผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน อายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (เกิดระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๐๐ – ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๐๑) และยังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน รวมถึงผู้สูงอายุที่มีการย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่เทศบาลตำบลลี้ ให้แล้วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
 
 
  ด้วยเทบาลตำบลลี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม ถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลลี้ เชื่อมกับเทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจารจรกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวงเงิน ๙๘๙,๐๐๐ -บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพืนที่ได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว
 
  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนระมัดระวัง กรณี มีการรับสมัครเข้าเป็นสมาชิก ที่อาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
 
 
  ด้วยศูนย์ดำรงธรรมอำเภอลี้ได้รับแจ้งจากราษฎรผ่านทางโทรศัพท์ ว่ามีการสมัครเข้าเป็นสมาชิก เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม เลี้ยงโค-กระบือ โดยต้องสมัครเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 5-6 คน ทางโครงการจะเงินกลุ่มละ 1 ล้านบาท ให้นำมาแบ่งกันและไม่ต้องใช้ เงินคืนดังกล่าว บัจจุบันมีราษฎรในอำเภอลี้สมัครเข้าสมาชิกจำนวน 250 คน เอกสารมรายื่นสมัครเช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร รูปถ่าย สำเนาทะเบียนบ้าน โดยมีคนขายขนม(โลตี) หน้าธนาคารกสิกร สาฃาลี้ เป็นผู้ชักชวน ซึ่งการ สมัครดังกล่าวไม่มีข้อมูลที่ชัดเจน และไม่มีความน่าเชื่อถือ ซึ่งอาจเข้าข่ายหลอกลวงประชาชน
 
  พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฏรปลูกอินฑผาลัม
 
 
  ด้วยเทศบาลตำบลลี้ ได้รับแจ้งจากอำเภอลี้ แจ้งว่า ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มี พฤติการณีหลอกลวงราษฏรในภูมิภาค ลักษระชักชวนให้ปลูกอินฑผาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์อินฑผาลัมให้ราษฏรปลูก และโน้มน้าวราษฏรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาสูง
 
  เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง
 
 
 
 
  แจ้งประชาสัมธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรมให้ข้าราชการในสังกัด
 
 
 
 
  แจ้งกำหนดการยื่นแบบและการชำระภาษีประจำปี ๒๕๕๙
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2560
 
 
 
 
  แจ้งเตือนกำหนดการชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี 2560
 
 
 
 
  จดหมายข่าวเดือน มกราคม 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าว เดือน กุมพาพันธ์ 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าวเดือน มีนาคม 2561
 
 
 
 
  จดหมายข่าว เดือน เมษายน 2561
 
 
 
 
จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านและซ่อมแซมคลองส่งน้ำ  
จ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า  
ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา  
ตัวอย่างเอกสารประกาศเชิญชวน  
ประกาศขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 3  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ครั้งที่ 4  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบจมและระบบไฟฟ้า ครั้งที่ 4  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ครุภันฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)  
ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่องประมูลซื้อรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2  
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ที่ 12 ซอยอุดมการค้า(ช่วงที่ 1)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างฌาปณสถาน(เมรุเผาศพ)  
สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.บ้านใหม่ศิวิไล หมู่ 12 ซอยอุดมการณ์ค้า (ช่วงที่ 2) ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลูกรังด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
สอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านฮ่อมต้อ  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญสมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลลี้ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐  
 
 
 
Design By: www.modngan.com