foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

งานกิจการสภา

กองสวัสดิการสังคม

                                                                                      กรอบ พันทิวา                                                                                                                                                                                              นางพันธิวา โปธาคำ

                                                                          ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

                                                                            นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

 

                             กรอบ พิทักษ์                                            q10

                                             นายพิทักษ์ คำแปง                                                          นางสาวเบญขมาศ วง๕์ต๊ะ

                                      นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ                                                  นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

 

 

                                                                                 q10

                                                                                      นางสาวภัสสร โสมเพชร

                                                                                     ผู้ช่วยเจ้าพนักงานชุมชน

                         

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com