foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

งานกิจการสภา

กองส่งเสริมการเกษตร

                                                                                           กรอบ พันทิวา 

                                                                              นางพันทิวา โปธาคำ

                                                                               นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

                                                   รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

                                                                          กรอบ สุทัศน์  

                                                                                 นายสุทัศน์ นิลปวน

                                                                                            (นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ)  

            โจ้                                                                                                                                                       

                         นายจิรวัช ศรีวิชัย                                       

                       (พนักงานจ้างเหมา)                                      

                                     

                                                                     

   

 

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com