foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

งานกิจการสภา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านแพะหนองห้า หมู่ 13 ดดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศเทศบาลตำบลลี้ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ บ้านแพะหนองห้า หมู่ 13 ด้วยวิะีเฉพาะเจาะจง

 

ดาวน์โหลดเพิมเติม

สำนักงานเทศบาลตำบลลี้  เลขที่96 หมู่ที่7 ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 51110 
โทร/แฟ็กซ์ : 053 596 520    E-Mail : leelocal@hotmail.com