[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายธนทรัพย์ มะนุภา
( ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้ )
 
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
  - โครงสร้างเทศบาลตำบลลี้
  - อำนาจหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
  - ตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - พรบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม
  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - แผนพัฒนา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
  - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

ด้วยเทบาลตำบลลี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลลี้ เชื่อมกับเทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจารจรกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวงเงิน ๙๘๙,๐๐๐ -บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพืนที่ได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว

ด้วยเทบาลตำบลลี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจารจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (over lay) หมู่ที่ 7 เทศบาลตำบลลี้ เชื่อมกับเทศบาลตำบลวังดิน ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ผิวจารจรกว้าง ๔.๕๐-๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๖๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจารจรไม่น้อยกว่า ๒,๖๒๕ ตารางเมตร ตามรายละเอียดและแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในวงเงิน ๙๘๙,๐๐๐ -บาท (เก้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) โดยกำหนดเริ่มทำงานตั้งแต่วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ และกำหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนในพืนที่ได้รับทราบและขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าว

 
 
 
 
 
Design By: www.modngan.com