[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายธนทรัพย์ มะนุภา
( ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้ )
 
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
  - โครงสร้างเทศบาลตำบลลี้
  - อำนาจหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
  - ตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - พรบ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม
  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - แผนพัฒนา ๒๕๖๑-๒๕๖๕
  - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๓
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  1. แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พอใจต่อการให้บริการของศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ผ่าน Application google forme

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และเทศบาลฯ  ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/เลขานุการนายก
  2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาเทศบาล
  3. ฝ่ายประจำ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  4. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

1.ผ่าน URL   https://itas.nacc.go.th/go/iit/mm8z99

2.ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561


  

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  และเทศบาลฯ  ได้นำเข้าจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  ซึ่งหมายถึงบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี  ตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ประกอบด้วย

  1. ฝ่ายบริหาร นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี/เลขานุการนายก
  2. ฝ่ายนิติบัญญัติ ประธานสภาเทศบาล/รองประธานสภาเทศบาล/เลขานุการสภา/สมาชิกสภาเทศบาล
  3. ฝ่ายประจำ ปลัดเทศบาล/รองปลัดเทศบาล/หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการ ทุกกอง/ผู้อำนวยการสถานศึกษา
  4. พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

เพื่อให้การเก็บรวบรวมข้อมูลได้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงาน  และให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายครบถ้วนตามตัวชี้วัด  จึงขอประชาสัมพันธ์ช่องทางให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  โดยมีช่องทางการเข้าใช้งานดังนี้

1.ผ่าน URL   https://itas.nacc.go.th/go/iit/mm8z99

2.ผ่านการสแกนคิวอาร์โค๊ด (QR-Code) ด้านล่างนี้

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อให้บุคลากรตามข้างต้นเข้าร่วมตอบแบบประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561


  

ดาว์โหลดไฟล์เอกสาร คลิกที่นี้
 
 
 
 
 
Design By: www.modngan.com