[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายเกรียงไกร จันทร์เพ็ญศรี
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  ข้อมูลหมู่บ้าน
 

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริหารงานเทศบาลตำบลลี้

เทศบาลตำบลลี้  มีพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน  13  หมู่บ้าน  แยกออกเป็น 2 เขต

 

เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน  4  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

5

ฮ่อมต้อ

379

365

744

240

6.46

นายสิทธิชัย   สิทธิมาลย์

7

ป่าหก

199

203

402

173

3.13

นายอำนวย  เมาคำลี

12

ใหม่ศิวิไล

613

617

1,230

463

5.69

นายสุริวงษ์   วงศ์ศรีใส

13

แพะหนองห้า

364

333

697

232

14.29

นายเข็มชัย   จุ๋มพระสิงห์

รวม

1,555

1,518

3,073

1,108

29.57

 

 

เขตเลือกตั้งที่ 2  จำนวน  9  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

แวนนาริน

149

150

299

91

3.81

นายประการ   สิงห์ชัย

2

นากลาง

359

374

733

193

28.90

นายพงษ์ศักดิ์   คำมี

3

ปู

252

241

493

178

14.66

นายวิชิต   ใหม่ธรรม

8

ม่วงสามปี

444

427

871

284

3.24

นายประวัติ   ต๊ะนะสา

9

ปวงคำ

314

319

633

245

7.92

นายมงคล  ธรรมลังกา

10

กลาง

297

290

587

198

6.30

นายสมคิด   ธีระสิงห์  

11

โฮ่ง

302

308

610

207

8.90

นายณรงค์   กาปัญญา

16

ใหม่น้ำผึ้ง

197

204

401

109

6.56

นายสมบัติ   บุญมา

17

ผายอง

389

397

786

205

12.91

นายพงษ์เจริญ  อุตสาพะแล

รวม

2,703

2,710

5,413

1,710

93.20

 

รวมทั้งหมด

(เขต 1 + เขต 2)

4,258

4,228

8,486

2,818

122.77

 

 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  31  มีนาคม  2558  ทะเบียนอำเภอลี้

 

นายปราเมศร์ ศรีวิชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ คำมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
นายวิชิต ใหม่ธรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

นายสิทธิชัย สิทธิมาลย์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

นาย อำนวย เมาคำลี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นายประวัติ ต๊ะนะสา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นายมงคล ธรรมลังกา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

นายสมคิด ธีระสิงห์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10

นายณรงค์ กาปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11

นายสุริวงษ์ วงศ์ศรีใส

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 

นายเข็มชัย จุ๋มพระสิงห์

กำนันตำบลลี้

นายสมบัติ บุญมา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16

       

นายเดช ปานัน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17

     
       
       
       

แผนที่ตำบลลี้


 

ปี  พ.ศ.

จำนวนครัวเรือน

ประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ

ประชากรทั้งหมด  (คน)

คิดเป็นอัตราร้อยละ   (%)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

2553

2554

2555

2556

2557

3,066

3,099

3,171

3,224

2,800

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

4,802

4,808

4,799

4,816

4,265

4,739

4,744

4,765

4,790

4,237

9,541

9,552

9,564

9,606

8,502

50.33

50.34

50.18

50.14

50.16

49.67

49.66

49.82

49.86

49.84

100

100

100

100

100

 
 
 
 
Design By: www.modngan.com