[x] ปิดหน้าต่างนี้

www.lee.go.th
     
 
1 2 3 4 5
 
 
 
   
ร้อยตำรวจตรีเสน่ห์ มะโนจิตต์
( นายกเทศมนตรีตำบลลี้ )
 
นายธนทรัพย์ มะนุภา
( ประธานสภาเทศบาลตำบลลี้ )
 
ว่าที่ร้อยตรีวิมล ไชยมงคล
( ปลัดเทศบาลตำบลลี้ )
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
  - ประวัติเทศบาลตำบลลี้
  - ข้อมูลสภาพทั่วไป
  - ข้อมูลหมู่บ้าน
ข้อมูลเกี่ยวกับเทศบาล
  - คณะผู้บริหาร
  - สภาเทศบาลตำบลลี้
  - โครงสร้างเทศบาลตำบลลี้
  - อำนาจหน้าที่
พนักงานเจ้าหน้าที่
  - ปลัดเทศบาล
  - สำนักปลัด
  - กองคลัง
  - กองช่าง
  - กองการศึกษา
  - กองสาธารณสุข
  - กองสวัสดิการสังคม
  - กองส่งเสริมการเกษตร
  - ตรวจสอบภายใน
เทศบัญญัติ และแผนพัฒนา
  - พรฎ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
  - พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496และที่แก้ไขเพิ่ม
  - แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562)
  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 
 
 
  - แผนพัฒนาสามปี 58-60
  - แผนพัฒนาสามปี ปี54-56
  - แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2562
  - แผนป้องกันการปราบปรามการทุจริต (61-64)
  - แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
  - เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
 
 
  - เทศบัญญัติต่างๆ
  - รายงานการรับ-จ่าย
 
 
 
 
 
 
เอกสารเผยแพร่
  - รายงานการดำเนินงานเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
- ผลการดำเนินการคุณธรรมจริยธรรม
 
 
 
  - รายงานกิจการเทศบาล
 
- เอกสาร download (แบบฟร์อม-คำร้อง)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
กำลังโหลด...
 
 
  ข้อมูลหมู่บ้าน
 

จำนวนหมู่บ้านในเขตบริหารงานเทศบาลตำบลลี้

เทศบาลตำบลลี้  มีพื้นที่ความรับผิดชอบจำนวน  13  หมู่บ้าน  แยกออกเป็น 2 เขต

 

เขตเลือกตั้งที่ 1  จำนวน  4  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

5

ฮ่อมต้อ

375

356

731

248

6.46

นายสิทธิชัย   สิทธิมาลย์

7

ป่าหก

193

199

392

176

3.13

นายอำนวย  เมาคำลี

12

ใหม่ศิวิไล

588

623

1,211

470

5.69

นายสุริวงษ์   วงศ์ศรีใส

13

แพะหนองห้า

360

336

696

233

14.29

นายเข็มชัย   จุ๋มพระสิงห์

รวม

1,516

1,514

3,030

1,127

29.57

 

 

เขตเลือกตั้งที่ 2  จำนวน  9  หมู่บ้าน   ประกอบด้วย

หมู่ที่

บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ขนาดพื้นที่

(ตร.กม.)

ผู้นำหมู่บ้าน

ชาย

หญิง

รวม

1

แวนนาริน

143

146

290

93

3.81

นายปราเมศร์ ศรีวิชัย

2

นากลาง

365

376

741

192

28.90

นายพงษ์ศักดิ์   คำมี

3

ปู

247

244

491

180

14.66

นายวิชิต   ใหม่ธรรม

8

ม่วงสามปี

429

420

849

291

3.24

นายสมศักดิ์ เทียมเพชร

9

ปวงคำ

322

319

641

257

7.92

นายมงคล  ธรรมลังกา

10

กลาง

304

296

600

200

6.30

นายสมคิด   ธีระสิงห์  

11

โฮ่ง

302

301

603

209

8.90

นายณรงค์   กาปัญญา

16

ใหม่น้ำผึ้ง

200

208

408

119

6.56

นายสมบัติ   บุญมา

17

ผายอง

399

400

799

210

12.91

นายเดช ปานัน

รวม

2,711

2,710

5,422

1,751

93.20

 

รวมทั้งหมด

(เขต 1 + เขต 2)

4,227

4,224

8,452

2,878

122.77

 

 

หมายเหตุ   ข้อมูล ณ วันที่  31  พฤษภาคม  2561  ทะเบียนอำเภอลี้

 

นายปราเมศร์ ศรีวิชัย
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1
นายพงษ์ศักดิ์ คำมี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2
นายวิชิต ใหม่ธรรม
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3

นายสิทธิชัย สิทธิมาลย์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5

 

นาย อำนวย เมาคำลี

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7

นายสมศักดิ์ เทียมเพชร

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8

นายมงคล ธรรมลังกา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9

นายสมคิด ธีระสิงห์

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10

นายณรงค์ กาปัญญา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11

นายสุริวงษ์ วงศ์ศรีใส

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 

นายเข็มชัย จุ๋มพระสิงห์

กำนันตำบลลี้

นายสมบัติ บุญมา

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 16

       

นายเดช ปานัน

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 17

     
       
       
       

แผนที่ตำบลลี้


 

ปี  พ.ศ.

จำนวนครัวเรือน

ประชากรเฉลี่ยครัวเรือนละ

ประชากรทั้งหมด  (คน)

คิดเป็นอัตราร้อยละ   (%)

ชาย

หญิง

รวม

ชาย

หญิง

รวม

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

2561

3,066

3,099

3,171

3,224

2,800

2,872

2,856

2,876

2,895

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

2-5  คน

4,802

4,808

4,799

4,816

4,265

4,247

4,219

4,205

4,227

4,739

4,744

4,765

4,790

4,237

4,208

4,209

4,221

4,223

9,541

9,552

9,564

9,606

8,502

8,455

8,428

8,426

8,450

50.33

50.34

50.18

50.14

50.16

50.23

50.06

49.91

50.03

49.67

49.66

49.82

49.86

49.84

49.77

49.94

50.09

49.97

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 
 
 
 
Design By: www.modngan.com